1ste leerjaar A-stroom

1ste leerjaar A-stroom


Basispakket :

In het 1ste leerjaar A-stroom wordt een basispakket van 28 u voorzien. Deze basisvorming is voor elke leerling in 1A gelijk, dit ongeacht welke optie wordt gekozen voor keuzevak 1 en 2.

Elke leerling moet op het einde van het schooljaar dezelfde eindtermen behalen, maar de manier waarop kan verschillen. Het schoolteam besteedt de nodige aandacht aan differentiatie zodat elke klas en elke individuele leerling de mogelijkheid krijgt om de nodige leerstof en vaardigheden te verwerven.

Keuzemodules :

Naast de basisvorming kiest elke leerling 2 modules van telkens 2 uur.
Bij keuzevak 1 (2 uur) kiest men uit Latijn, wetenschappen of technologie. Wij delen de klassen in volgens deze keuze waardoor er geen beperking is op het aantal leerlingen per keuze.

Bij keuzevak 2 (2 uur) kan gekozen worden uit 9 opties (niet elke optie is te combineren met keuzevak 1). Bij elke keuze voorzien wij een maximum aantal leerlingen van 20.
Deze keuze is niet bepalend voor de verdere schoolloopbaan. Jongeren krijgen de mogelijkheid om te 'proeven' van een nieuw vak en te ervaren of zij dit meenemen bij hun verdere studiekeuze.

Maximaal aantal leerlingen in 1A :

Omdat de school over een beperkte infrastructuur beschikt en omdat we om goed onderwijs te kunnen blijven bieden deze capaciteit niet willen overschrijden, worden vanaf het schooljaar 2021-2022 slechts 185 leerlingen in het 1ste leerjaar van de A-stroom toegelaten

Lessentabel :

Vak Aantal uur per week
Keuzevak 1 (meer info zie tab bovenaan) 2
Keuzevak 2 (meer info zie tab bovenaan) of remediëring (*) 2
Nederlands 4
Actief burgerschap (meer info zie tab bovenaan) 1
Frans 4 (°)
Engels 2
Historisch bewustzijn (Geschiedenis) 1
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 5 (°)
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Creatieve vorming (plastische & muzikale opvoeding) 2
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal per week 32

(°) waarvan 1 uur differentiatie
(*) enkel na overleg leerlingbegeleiding

Klik op een keuzevak voor meer info

In het eerste jaar bieden we 2 uur of 4 uur Latijn aan. Beide opties vormen een perfecte voorbereiding op de cursus van 5 uur klassieke talen in het tweede jaar, waar naast Latijn ook Grieks wordt aangeboden.

Latijn keuzevak 1 (cursus van 2 uur) kan beschouwd worden als een initiatie in de Romeinse taal en cultuur. Via onderzoekend leren behandelen we een 3-tal relevante culturele thema’s waarrond korte, soms vereenvoudigde, betekenisrijke teksten van antieke schrijvers gelezen worden. Aandacht wordt hierbij besteed aan de invloed van de Romeinse taal en cultuur op ons dagelijks leven en Westerse denken en handelen. Het basisvocabularium dat aangeleerd wordt, bestaat uit woorden die frequent voorkomen in de behandelde teksten, en waar mogelijk wordt ook daar verwezen naar sporen van die woorden in ons taalgebruik. Er wordt een grammaticaal referentiekader opgebouwd dat volstaat voor een verder doorgedreven studie van de grammatica in het tweede jaar.

Latijn keuzevak 1+2 (cursus van 4 uur) biedt ruimte voor een 5-tal culturele thema’s die, via onderzoekend leren, worden behandeld en geïllustreerd met waardevolle authentieke teksten, evoluerend in moeilijkheidsgraad. Het actualiseren van de culturele thema’s is ook hier een doelstelling. Bij het basisvocabularium dat wordt aangeleerd gaat onze bijzondere aandacht uit naar verwantschap met woorden in ons taalgebruik. Hoewel de grammatica de lectuur dient en niet omgekeerd, neemt in deze cursus de studie van het Latijnse taalsysteem met zijn grammaticale bijzonderheden een belangrijke plaats in. De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de noodzaak om in een Latijnse zin ieder woord grondig te bestuderen om te komen tot een zo juist mogelijke weergave ervan in het Nederlands. Dit biedt als unieke meerwaarde het ontwikkelen van een analytische en probleemoplossend denkvermogen dat vakoverschrijdend is.
Ben je creatief en handig dan is dit vak zeker iets voor jou.
 • Je zal er een memohouder ontwerpen en afwerken.
 • Je zal er ook leren hoe je moet solderen.
 • Je gaat een “Pinball” Flipper afwerken en in gebruik nemen.
 • Je zal onderzoeken hoe een technisch systeem in mekaar zit en dit analyseren.
Hiervoor ga je verschillende machines en gereedschappen op een veilige manier leren gebruiken.

Je zal er volgens de stappen van het technisch proces een eigen ontwerp volledig kunnen afwerken in verschillende materialen.
 • Ben je nieuwsgierig naar de bouw van een vogelei?
 • Hoe ziet een cel van een ajuin of een pantoffeldiertje eruit, door een microscoop bekeken?
 • Zijn huishoudproducten gevaarlijk?
 • Hoe verzamelen honingbijen stuifmeel en nectar?
 • Kan je een vaste stof scheiden van een vloeistof?
 • ...
In de keuzemodule wetenschappen ontdek je de wetenschappelijke methode. Via onderwerpen uit de biologie, fysica en chemie bestudeer je de natuur rondom jou. Je leert experimenten uitvoeren, op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen en bewerken. Uit de resultaten haalt een wetenschapper besluiten.

Via onderzoek kom je het antwoord op al deze vragen te weten. Je leerkracht zal nagaan of je nauwkeurig en zelfstandig kan (samen)werken, verwoorden wat je waarneemt, ... en merken of er een wetenschapper in jou schuilt.

Klik op een keuzevak voor meer info

Latijn als keuzevak 2 kan je enkel volgen indien je ook Latijn hebt gekozen als keuzevak 1.

Latijn keuzevak 1+2 (cursus van 4 uur) biedt ruimte voor een 5-tal culturele thema’s die, via onderzoekend leren, worden behandeld en geïllustreerd met waardevolle authentieke teksten, evoluerend in moeilijkheidsgraad. Het actualiseren van de culturele thema’s is ook hier een doelstelling. Bij het basisvocabularium dat wordt aangeleerd gaat onze bijzondere aandacht uit naar verwantschap met woorden in ons taalgebruik. Hoewel de grammatica de lectuur dient en niet omgekeerd, neemt in deze cursus de studie van het Latijnse taalsysteem met zijn grammaticale bijzonderheden een belangrijke plaats in. De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de noodzaak om in een Latijnse zin ieder woord grondig te bestuderen om te komen tot een zo juist mogelijke weergave ervan in het Nederlands. Dit biedt als unieke meerwaarde het ontwikkelen van een analytische en probleemoplossend denkvermogen dat vakoverschrijdend is.
Creativiteit de sleutel tot succes!

Kunstatelier, iets voor jou?
In het keuzevak Kunstatelier kan je je beleving uitdrukken.
Je benadert kunst onbevooroordeeld en kritisch.
Je ervaart dat er voor eenzelfde beeldende probleemstelling, verschillende creatieve oplossingen bestaan.
Je leert je uiten op een vlotte manier met beelden en op een creatieve manier.
Je leert werken met kunstzinnige beelden, dit gebeurt niet alleen theoretisch maar ook ervaringsgericht.
Je leert, door actief bezig te zijn, kunst te ontdekken.
Je leert beschouwen in de brede zin van het woord: beleven, ervaren, genieten van, open staan voor, spelen met….
Je maakt kennis met traditionele en hedendaagse technieken, je denkt na over kleur, je gaat om met vormen en beelden en met multimedia.
Je kan je ideeën op een creatieve manier kwijt.
Je krijgt een kans om je te ontplooien.

Kunst inspireert.
Kunst leert ons breed naar de wereld te kijken en dat fouten maken mag.
Kunst leert ons buiten de lijntjes te kleuren.

Dit vak spreekt de ondernemingszin van de leerlingen aan. De leerlingen geraken vertrouwd met ondernemerschap en bijhorende competenties. We prikkelen en voeden de ondernemersgeest van de jongeren aan de hand van projecten. De projecten stimuleren ook het financieel bewustzijn van de leerlingen.

Actieve lessen, samenwerking, creativiteit, ontdekken, verkoopmomenten organiseren, acties ondernemen, probleemoplossend denken, ter plaatse gaan kijken en meewerken, bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas,…

Ook de persoonlijkheid van de leerlingen en vooral hun kwaliteiten worden aangesproken. Talenten moeten de kans krijgen ontdekt te worden en vooral om te groeien. Met het vak ondernemen willen we de leerlingen de kans geven op zoek te gaan naar hun eigen talenten en deze ontwikkelen.

In het eerste jaar heet het vak ‘economie en ondernemen’ omdat de leerlingen daar ook enkele basisbegrippen en kernthema’s van economie leren kennen.

Dromen – doen – durven en doorzetten!


Klik op de play knop of ga van slide naar slide

 • Hoe kan je je goed voelen in je vel?
 • Wat is een gezonde levensstijl?
 • Ben je creatief en sociaal?
 • ...
Dan is dit keuzevak iets voor jou.

In het eerste leerjaar kom je meer te weten over jezelf, voel je goed in je vel en ontdek de geluksdriehoek.

Laat de creativiteit in je los en maak kleine werkstukjes.
Draag zorg van textiel en voer kleine huishoudelijke taken uit.
Maak kennis met de keuken en leer een gezond ontbijt en gemakkelijke tussendoortjes bereiden.
Leer sorteren en recycleren op een correcte manier.
 • Zwemmen
 • Atletiek
 • Balsporten
 • ...
Onderzoek wijst het uit: de fysieke conditie van de schoolgaande jongeren gaat er nog steeds op achteruit. Om hieraan iets te doen kan je op onze school kiezen voor 2 uur extra sport.

In deze extra uren sport diepen we enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding aan bod komen verder uit, anderzijds maken we kennis met andere, nieuwe sporten.

1e graad (+2u): In de eerste graad staan de basisvaardigheden voorop: zwemmen, lopen, springen, gooien en balvaardigheid
In het 1e jaar: zwemmen (schoolslag, (rug)crawl), atletiek en ploegsporten (basket- en voetbal + hockey + ...)

Jaarlijks wordt hier een wedstrijd aan gekoppeld om de evolutie te zien. Er wordt deelgenomen aan een zwemtoernooi en aan enkele atletiektoernooien georganiseerd door SVS.
 • Een klankbox maken
 • Programmeren in scratch (een klein verhaal maken)
 • Ontwerpen en maken van een Solar Windmolen

Lijkt dit jou wat of weet je niet waarover het gaat? Dan is technologie misschien wel iets voor jou.
Verschil met het vak techniek:
Technologie kan worden opgevat als ‘de wetenschap van techniek’ en is gericht op een specifiek doel.

Technologie gaat meer om de ontwikkeling van de techniek met behulp van wetenschap.
Bijvoorbeeld: een technologisch probleem is een zonnecel met een zonnecel aan de hand van voorschriften.

We werken volgens de STEM-didactiek:
Leerlingen ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen door een actieve, onderzoekende en samenwerkende rol op te nemen.

Leerlingen gaan hierbij eerst door een proces van vragen stellen, observeren, analyseren en verklaren, daarna trekken ze conclusies en stellen ze vervolgvragen. Er is continu aandacht voor reflectie. Zowel leerkrachten als leerlingen evalueren actief in hoeverre nieuwe kennis en vaardigheden zijn verworven.
Bonjour! Hello!

 • Je vond Frans heel leuk in de lagere school ...
 • Je wil zo vlug mogelijk meer Engels leren …
 • Je wil meer weten over de Franse en de Engelse cultuur …
 • Je durft praten of je wil het toch proberen …
Kies dan voor het keuzevak Frans/Engels.

Tijdens een uurtje Frans en een uurtje Engels nemen we je mee in de wereld van “le champagne” en “high tea”.

We lezen, schrijven, luisteren en praten in het Engels en in het Frans.
Teksten, liedjes, gedichten … in groep of alleen.
Extra woordenschat en creatieve opdrachten en een extra portie cultuur staan je te wachten.
 • Experimenteer je graag met programma’s op een computer?
 • Heb je 10.000 apps op je smartphone?
 • Ben je geboeid door fotografie?
 • Check je dagelijks de nieuwste mediasnufjes?
 • Ben je niet bang om voor een camera te staan?
 • Wil je vlogger of youtuber worden?
 • ...
We kunnen ons bijna geen leven meer inbeelden zonder smartphoneappjes, Facebook of 4G. In het keuzevak media leren de leerlingen op een veilige en speelse manier omgaan met alles wat de internetwereld te bieden heeft. Digitale geletterdheid is in de 21ste eeuw een van de belangrijkste vaardigheden.

Tijdens de lesuren vloggen en bloggen we met programma’s als Paint 3D, Google apps, canva.com, fotografieprogramma’s, podcasts, stopmotion en allerhande apps voor de smartphone.

Op school hebben we ook een volledig uitgerust medialokaal om alle eindtermen te realiseren.

Dit vakinhoud is hetzelfde in het eerste en tweede leerjaar.
 • Ben je nieuwsgierig naar de bouw van een vogelei?
 • Hoe ziet een cel van een ajuin of een pantoffeldiertje eruit, door een microscoop bekeken?
 • Zijn huishoudproducten gevaarlijk?
 • Hoe verzamelen honingbijen stuifmeel en nectar?
 • Kan je een vaste stof scheiden van een vloeistof?
 • ...
In de keuzemodule wetenschappen ontdek je de wetenschappelijke methode. Via onderwerpen uit de biologie, fysica en chemie bestudeer je de natuur rondom jou. Je leert experimenten uitvoeren, op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen en bewerken. Uit de resultaten haalt een wetenschapper besluiten.

Via onderzoek kom je het antwoord op al deze vragen te weten. Je leerkracht zal nagaan of je nauwkeurig en zelfstandig kan (samen)werken, verwoorden wat je waarneemt, ... en merken of er een wetenschapper in jou schuilt.

Je kan dit keuzevak niet volgen als je reeds Wetenschappen koos als keuzevak 1

Actief burgerschap :

 • Week tegen pesten
 • Mediawijsheid
 • De verkiezingen
 • Diversiteit binnen onze samenleving
 • Respect en verdraagzaamheid

Dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen. Wij willen onze leerlingen leren samenleven, ze stimuleren tot positief kritische individuen en ze laten ontwikkelen tot actieve burgers. Hiervoor vertrekken wij vanuit de basiswaarden van onze samenleving:

 • Democratie, waarin een samenleving positief omgaat met haar burgers, ondanks tegengestelde belangen en machtsverhoudingen;
 • Participatie, die van de burger een grote betrokkenheid en engagement bij de samenleving vraagt;
 • Identiteit, die de wisselwerking tussen de vrijheid van het individu en zijn omgeving aanspreekt.

Differentiëring in 1A :

Alle leerlingen in 1A volgen dezelfde lessentabel en gebruiken dezelfde werkboeken voor de basisvakken.

Iedereen in 1A moet de eindtermen behalen, maar de weg er naar toe kan verschillen. Sommige leerlingen hebben nood aan extra uitdaging of verdieping. Anderzijds zijn er leerlingen die een extra steuntje, een hulpmiddel of herhalende oefeningen nodig hebben. We verliezen het individueel talent niet uit het oog.

Werkboeken, toetsen en examens voorzien voldoende differentiatie. Tijdens de ure n differentiatie wordt wiskunde en Frans gedurende 1 uur per week in een andere setting gegeven. Over de klassen heen worden groepen gemaakt van leerlingen met ongeveer hetzelfde talent voor deze vakken. Voor de ene groep wordt meer uitdaging aangeboden, voor een andere groep kan herhalend/remediërend worden gewerkt.


Onze infobrochure 1ste graadKorte rondleiding op onze schoolKennismaking met de vakken


Inschrijven?

schooljaar 22-23
vanaf 21 maart om 20 u.


Ticket aanvragen

Meer informatie

Leerlingbegeleiding
't Leerhuis
Dagindeling
Onze 10 leefregels

Scroll naar boven