Brede basiszorgWat is brede basiszorg?

Het zorgcontinium
Het zorgcontinuüm beschrijft hoe het zorgbeleid in onze school is uitgebouwd. Het bestaat uit vier fasen: brede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg en een individueel aangepast curriculum.
Hieronder omschrijven we de visie van de school

Fase 0 – Brede basiszorg.

Goede zorg start met goed onderwijs in de klas. We zorgen voor een leeromgeving die tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van een diverse groep leerlingen binnen het gemeenschappelijk curriculum, zodat elke leerling, conform onze visie, zijn talenten maximaal kan ontplooien

Alle leerlingen hebben dus recht op deze brede basiszorg

Binnen een krachtige leeromgeving gaan we preventief te werk. Via het voorzien van gedifferentieerde leerwegen, materialen en methoden wordt getracht zo weinig mogelijk kinderen uit de boot te laten vallen

Wat als een leerling meer nodig heeft?

Wanneer de brede basiszorg niet meer volstaat, bekijkt het schoolteam welke opties er nog zijn. Indien nodig kan deze leerling overgaan naar Fase 1 of verhoogde zorg.
Dit gebeurt in samenspraak met de leerling, de ouders, de leerlingbegeleding en de leerkrachten.

Pijlers van de brede basis zorg: ENGAGEMENT

Het engagement van de brede basiszorg steunt op 3 grote pijlers:

 • Het engagement van de leerling
 • Het engagement van de ouders
 • Het engagement van het schoolteam
Zonder hun engagement hebben de ondersteuningsmaatregelen weinig zin.

Het engagement van de leerling
 • De leerling zorgt voor een goede werkhouding en aandacht in de klas.
 • De leerling komt gemaakte afspraken met de leerkracht, de directie en de leerlingbegeleiding na.
 • De leerling is verantwoordelijk voor het invullen van zijn cursusmateriaal.
 • De leerling meldt alle problemen die zich voordoen aan de leerkrachten, de klascoach, de opvoeders of de leerlingbegeleiding.
 • De leerling spreekt de vakleerkrachten aan bij moeilijkheden of onduidelijkheden. De leerling vraagt aan de vakleerkracht tips om te studeren.
 • De leerling neemt zelf het initiatief om uitleg, extra hulp,… te vragen wanneer deze nodig blijken.
 • De leerling heeft respect voor leerkrachten en medeleerlingen.
 • De leerling erkent de taak en de professionaliteit van de leerkracht.
 • De leerling controleert elke dag zijn smartschool.

Het engagement van de ouders
 • De ouders maken de zorgvraag bij de inschrijving bekend en geven alle mogelijke gegevens door. (bv. attest van een leerstoornis, verslag van externe begeleiding, zorgformulier, het melden van socio-emotionele problemen…)
 • De ouders volgen het schoolwerk van hun kind op, zijn aanwezig bij oudercontacten en infomomenten. De ouders nemen onmiddellijk contact op met de klascoach of de leerlingbegeleiding bij moeilijkheden.
 • De ouders hebben respect voor wat de school en de leerkrachten opbouwen.
 • De ouders erkennen de taak en de professionaliteit van de leerkracht.

Het engagement van het schoolteam
De aanpak van het schoolteam maakt in vele gevallen het verschil. Al onze leerlingen krijgen brede zorg aangeboden. Hieronder vind je een aantal ondersteuningsmaatregelen die de school toepast op het niveau van het klasgebeuren. Deze maatregelen evolueren in de loop van de schoolloopbaan van de leerling. We willen hiermee de leerlingen laten groeien zodat ze hun dromen en talenten kunnen blijven waarmaken.

Meer info in onze PDF


Scroll naar boven